Fiolki Liofilizowane peptydy mają rozległą rozpuszczalność

- Apr 13, 2018-

Fiolki Liofilizowane peptydy mają rozległą rozpuszczalność. Głównym problemem z liofilizowanymi peptydami jest tworzenie struktur drugorzędnych. Występuje we wszystkich peptydach poza peptydami opioidowymi i jest bardziej wyraźny w peptydach z wieloma resztami hydrofobowymi. Sól wspomaga tworzenie struktur drugorzędnych. Zalecamy rozpuszczanie fiolek z liofilizowanymi peptydami w sterylnej wodzie destylowanej lub dejonizowanej. Jeśli chcesz zwiększyć szybkość rozpuszczania, możesz użyć przetwarzania dźwięku. Rozpuszczanie nadal stanowi problem. Dodanie niewielkiej ilości rozcieńczonego kwasu octowego (10%) lub amoniaku ułatwi rozpuszczenie.

Aby utrzymać fiolki z liofilizowanymi peptydami przez długi czas, korzystne są liofilizowane peptydy. Liofilizowany proszek może być przechowywany w temperaturze -20 ° C lub niższej przez kilka lat z niewielką degradacją lub bez niej. Fiolki z liofilizowanymi peptydami w roztworze są dalekie od stabilności. Fiolki z liofilizowanymi peptydami są podatne na degradację bakteryjną i są solubilizowane przy użyciu jałowej wody oczyszczonej. Fiolkowy liofilizowany roztwór peptydu zawierający reszty Met, Cgs lub Try ma ograniczoną żywotność z powodu utleniania. Powinien być rozpuszczony w rozpuszczalniku beztlenowym. Aby zapobiec powtarzaniu się uszkodzeń spowodowanych przez zamrażanie i rozmrażanie, zaleca się próbę rozpuszczenia nadmiaru peptydu. Pozostałe fiolki z liofilizowanymi peptydami są przechowywane w postaci stałej. Analiza HPLC i oczyszczanie Analityczna HPLC wykorzystuje kolumny i układy pomp, które mogą wytrzymać wysokie ciśnienia, tak że bardzo drobne cząstki (3-10 μm) mogą być stosowane jako wypełniacz. Liofilizowany peptyd z tej fiolki jest wysoce analizowany w ciągu kilku minut.

Istnieją dwa rodzaje HPLC: wymiana jonowa i inwersja. HPLC z wymianą jonów zależy od liofilizacji bezpośredniej interakcji między peptydem a fazą stałą. Kolumna jest derywatyzowana specyficznym ładunkiem w pewnym zakresie pH, a fiolka liofilizuje peptyd lub fiolkę w celu liofilizacji mieszaniny peptydów, a jej skład aminokwasowy wykazuje przeciwny ładunek. Separacja jest interakcją ładunku, która wymywa fiolkę z liofilizowanymi peptydami o zmiennej wartości pH, sile jonowej lub obu, zwykle najpierw roztworem o niskiej sile jonowej, następnie stopniowo lub krok po kroku, aż fiolka liofilizuje peptyd. Pożarnicza kolumna wyszła. Jeden przykład rozdzielania jonowymiennego wykorzystuje silną kolumnę kationowymienną.

Warunki HPLC w odwróconej fazie są przeciwieństwem normalnej chromatografii. Fiolki liofilizowane są przyłączone do kolumny za pomocą oddziaływań hydrofobowych, wymywając ze zmniejszoną siłą jonową, taką jak zwiększenie hydrofobowości eluentu. Kolumna zwykle składa się z łańcuchów węglowodorowych, które są kowalencyjnie adsorbowane na krzemie. Długość łańcucha to atomy węgla G4-G8. Ponieważ elucja jest efektem hydrofobowym. Dłuższe łańcuchy są lepsze niż krótkie łańcuchy dla małych, wysoko naładowanych peptydów. Z drugiej strony duże hydrofobowe peptydy eluuje się krótko-łańcuchowymi kolumnami. Jednakże, w ogólnej praktyce, nie ma dużej różnicy między tymi dwoma typami interkonwersji kolumny, a inne typy nośników składają się z węglowodanów, takich jak fenyl.